Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng

* Giám đốc         - Bs Ck1-Hồ Văn Toàn

* Phó Giám đốc  - Bs:Đặng Văn Nam

                            - Bs: Hồ A Ly Sa