* Phó Trưởng phòng

-Bs: Trần Văn Thảo

* Nhân viên

-Bs Trần Văn Thị

-DSV Nguyễn Thị Hải

-Ys Bùi Trung Kiến